Hỗ trợ

Giá điện cho hộ nghèo, thu nhập thấp

-  Đối tượng: Các hộ nghèo, hộ chính sách theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định.
-  Mức hỗ trợ: tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
-  Hình thức chi trả: UBND cấp xã thực hiện chi trả cho hộ nghèo trên địa bàn theo định kỳ 1 quý 1 lần. 

Please share with us on social networks:

Liên hệ

Quý khách vui lòng để lại tin nhắn theo mẫu dưới đây:

 
   
 
GỬI ĐI